OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWA PTTK
"POZNAJ OSOBLIWOŚCI PRZYRODY W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Osobliwości Przyrody  w Polsce” (zwana dalej Odznaką), została ustanowiona dla uczczenia roku 2008 „Rokiem przyrody w PTTK”.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z osobliwością przyrody na terenie kraju.
 3. Ustanawia się pięć stopnie Odznaki, które można uzyskać w podanej kolejności: popularna, brązowa, srebrna, złota i honorowa.


popularna

 


brązowa

 


srebrna

 


złota

 


honorowa


II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 lat.
 2. Czas zdobywania Odznaki w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.
 3. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet wyższego stopnia Odznaki.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z unikatową przyrodą, podczas indywidualnych i grupowych wędrówek po kraju, uprawiając różne formy turystyki kwalifikowanej.

 2. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości obiektów przyrodniczych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Stopień Odznaki Wymagana ilość zwiedzanych obiektów w poszczególnych  tabelach
T-I T-II T-III T-IV, V, VI
Popularny   1 1 1
Brązowy 1 2 2 2
Srebrny 1 2 2 2
Złoty 2 3 3 3

Odznakę honorową może otrzymać osoba która zdobyła odznakę złotą oraz posiada Odznakę Krajoznawczą Polski w stopniu złotym z szafirem oraz Odznakę Turysta –  Przyrodnik  w stopniu dużym złotym.

 1. Zaliczane będą również obiekty przyrodnicze nie ujęte w wykazie, pod warunkiem ich udokumentowania.

 2. Obiekty mogą tylko raz być zaliczane w danym stopniu Odznaki.
   

IV. ZASADY POTWIERDZENIA

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest Kronika Odznaki, wykonana przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 2. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, powinny znajdować się dane osobowe ubiegającego się o Odznakę: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL.

 3. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być pieczątka z danej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o Odznakę na tle obiektu. Potwierdzeniem może być również pieczątka członka kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczył podczas tej wędrówki.

V. WERYFIKACJA  ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, Kronikę Odznaki należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6

 2. Zweryfikowana  Kronika Odznaki oraz Odznaka zostanie przesłana zainteresowanemu przesyłką pocztową za pobraniem.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwała nr 3/2008 z dnia 28.02.2008r i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin opracował Witold Kliza – Instruktor Krajoznawstwa Polski.
Wszelkich informacji o Odznace udziela jej autor, tel. 082 56 55 967, mobile 507 324 323, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

Z a ł ą c z n i k - wykaz obiektów niezbędnych do zdobycia poszczególnych stopni odznaki